COMPUTER
Hardware-software-windows-network-short stories 
قالب وبلاگ
کِرت لِوین ( 1890-1947)
کرت لِوین در سپتامبر 1890 در آلمان به دنیا آمد و در 11 فوریه 1947 در سن 57سالگی بر اثر حمله قلبی در گذشت. او در خانواده‌ای یهودی زاده شد. در سال 1909 دردانشکده پزشکی دانشگاه فرایبرگ ثبت نام کرد امّا سپس رشته تحصیلی خود را عوض کرد وبرای آموختن زیست‌شناسی به دانشگاه مونیخ رفت. او سرانجام مدرک دکتری خود را ازدانشگاه برلین اخذ کرد.
لوین در سال 1921 تدریس فلسفه و روان‌شناسی را در دانشگاه برلین آغاز کردمحبوبیت او در بین دانشجویان از یکسو و نوشته‌های متعدد او از سوی دیگر، توجهدانشگاه استنفورد را جلب کرد و در سال 1930 به عنوان استاد میهمان به آن دانشگاهدعوت شد. لوین سرانجام به تابعیت آمریکا درآمد و به تدریس در دانشگاه آیوا پرداختاو تا سال 1944 به همکاری خود با این دانشگاه ادامه داد.
با وجودی که لوین همواره بر اهمیت نظریه‌ها تأکید می‌نمود امّا همچنین اعتقادداشت که نظریه‌ها باید کاربرد عملی داشته باشند. او پویش گروهی را در دانشگاهام‌آی‌تی و آزمایشگاه‌های آموزش ملّی ( NTL ) بنیاد نهاد. او همچنین تحت تاثیرروان‌شناسی هیأت‌نگر (یا روان‌شناسی گشتالت)، نظریه معروف خود به نام نظریه میدانیرا ارا ئه کرد. این نظریه بر اهمیت شخصیت افراد، تعارضات بین فردی و متغیرهایموقعیتی تأکید دارد. بر طبق نظریه میدانی لوین، رفتار فرد، نتیجه تعامل او با محیطاست. این نظریه تأثیر عمده‌ای بر روان‌شناسی اجتماعی داشت.
از دیگر کارهای لوین می‌توان به پژوهش‌های او در زمینه شیوه‌های رهبری اشارهکرد. او در مطالعه خود، دانش‌آموزان را در سه گروه جداگانه که به شیوه‌های قدرتطلبانه، دموکراتیک (مشارکت جویانه) و آزادمنشانه رهبری می‌شدند قرار داد. مطالعهلوین نشان داد که رهبری دموکراتیک بر دو روش دیگر برتری دارد. این یافته‌ها بر غنایپژوهش‌های مربوط به سبک‌های رهبری افزود.
لوین یکی از نخستین روان‌شناسانی بود که به طور سیستماتیک به آزمایش رفتار انسانمی‌پرداخت. کارهای او تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر روان‌شناسی تجربی، روان‌شناسیاجتماعی و روان‌شناسی شخصیت داشته است. او نویسنده توانا و بسیار فعّالی بود و دردوران حیاتش بیش از 80 مقاله و 8 کتاب در موضوعات مختلف روان‌شناسی منتشر کرد.
کرت لوین به دلیل کارهای پیشتازانه‌اش در به کارگیری آزمایش‌ها و روش‌های علمیبرای بررسی رفتارهای اجتماعی به عنوان پدر روان‌شناسی اجتماعی مدرن شناخته می‌شودلوین نظریه‌پردازی بود که تأثیر ماندگارش بر روان‌شناسی، او را یکی از روان‌شناسانبرجسته قرن بیستم ساخته است.
لوین در سال 1944برای اولین بار پویایی گروه را مطرح کرد
پویایی شناسی گروه
علمی است که به مطالعه و بررسی مواردی مثل : چگونگی کنش و واکنش های متقابل اعضاء،ماهیت و قوانین تحول گروهها ،بیان تغییرات و مقاومت های درون گروهی ،انواع رهبری ،نحوه تشکیل و تحول گروهها    (خصوصا“گروههای کوچک )،نحوه تصمیم گیری در گروه،نفوذ اعضای گروه بر یکدیگر ،همبستگی وستیز ومخالفت در گروه می پردازد
هدف پویایی شناسی
با شناخت ماهیت و قوانین تشکیل و تحول گروهها ، شیو ه های عملکردی موثرتری برای گروهها معرفی شود تا در نهایت رفتار رفتار انسانها در گروه ها بهبود یابد
کاربرد:
روانشناسی صنعتی
روانشناسی اجتماعی
جامعه شناسی
روانپزشکی
مددکاری اجتماعی
راهنمایی ومشاوره
روانشناسی بالینی
توصیه مهم
توصیه و نصیحت صرف مبنی بر اینکه فرد چه کار هایی بایستی انجام دهد و چگونه به تغییر رفتار های ناخواسته مبادرت ورزد.به تنهایی نمی تواند زیاد مفید واقع شود . در مقابل آموزش عملی رفتارهای جدیددر گروه و ارائه الگوهای عینی از روش های موثر تغییر رفتار محسوب می گردند از این رو از طریق پویایی گروه نظریه و عمل در هم می آمیزند و روش موثریاد گیری که بر عمل و تجربه متکی می باشد از طریق مشارکت در گروه به مرحله اجرا در می آید
از طریق پویایی شناسی گروه: روابط و تعامل مورد بررسی قرار می گیرد و میتوان ارتباط بین افراد را در زمینه عملی ،گفتاری و فکری بهبود بخشید .
اصولا گروه چه زمانی به وجود می آید:
·        هدف مشخصی موجود می آید.
·        شرایط ادامه کار برای اعضافراهم باشد
·        رابطه ءحسنه بین اعضای گروه حکمفرما باشد
·        خط مشی معین و مشخص برای تصمیم گیری در گروه تعیین شده باشد
·        هر عضو گروه در انتخاب راه وروش خود در محدوه مقررات گروهی آزاد باشد
·        اعضای گروه به اظهار نظر در باره عقاید دیگران بپردازد
(در چنین فرایندی تلاش رهبر گروه که نقش هماهنگ کننده دارد حائز اهمیت است. رهبر گروه با احترام به هر یک از اعضا و تشویق آنان به مشارکت گروه را در جهت نیل به اهداف سوق می دهد)
نکته مهم
با افزایش تعداداعضاء گروه همبستگی و میزان مشارکت بین افراد کاهش می یابد
در بررسی پویایی گروه چهار مرحله برای کار وجود دارد:
1-مرحله رقابت
2-مرحله تعارض
3-هماهنگی
4-سازندگی
برای اینکه گروه در طی مراحل فوق موفق باشد:
·        اهداف گروه مشخص باشد
·        انتظارات افراداز مشارکت در گروه معین گردد
·        اعتماد بین افراد و امنیت خاطردر گروه حکمفرما باشد و اعضاء باهم رابطه حسنه ای برقرار کنند
·        جلسات گروهی از رهبری موثری برخوردار باشند
چرا در ارتباط های گروهی عده ای قادرند با همه انسانها رابطه حسنه برقرار کنند در مقابل گروهی دیگر در ایجاد رابطه با مشکل مواجه هستند؟
هر فردی در رفتارهای گروهی از الگوهای خاصی استفاده می کند
آگاهی فرد ازخصوصیات شخصی در چگونگی ایجاد روابط گروهی و در نحوه پویایی او در گروه دخالت بسزایی دارد
·        این ویژگی ها وخصوصیات شخصی افراد را می توان در چهار ربع یک مربع مورد بررسی قرار داد
     ربع اول:قسمت آشکار یا باز(کلیه اعمال و رفتارهایی راشامل می گردد که برای فردو دیگران کاملا آشنا و شناخته شده می باشند)
ربع دوم:قسمت تاریک یا کور (اعمال و رفتارهایی را شامل می گردد که دیگران بخوبی از آن آگاهی دارند ولی برای خود فرد شناخته شده نیست)
ربع سوم:محرمانه یا پنهان(اعمال و رفتارهایی را شامل می گردد که فرد بخوبی از آن آگاهی داردولی برای دیگران فاش نمی کند )
ربع چهارم:ناشناخته (اعمال و رفتارهایی را شامل می گردد که فرد و دیگران از آن آگاه نیستند)
·   سطح هر ربع در هر فرد در مقایسه با دیگران متفاوت است (همین تفاوت ،تعامل های گروهی متنوعی را موجب می گردد)
ربع2 تاریک
ربع1
آشکار
ربع4
ناشناخته
ربع3
محرمانه
 
ازطریق پویایی گروه می توان خود را در شناسایی سطوح چهارگانه یاری داد
الگوی سه مرحله ای تغییر کرت لوین ( Lewin )
این الگو که از سوی کرت لوین روانشناس اجتماعی پرآوازه کمی بعد از جنگ دوم جهانی و برپایه پژوهشهای گسترده ای که در مورد تغییر در افراد و گروهها انجام شده بود ،ارائه گردید ، تغییر را در یک فرآیند 3 مرحله ای نقش بندی می کند.
· ‌مرحله اول که ” گشودگی ” یا ” انجماد زدائی ” خوانده می شود مرحله ای است که طی آن انسان ها احساس می کنند که باید تغییر وتحولی در وضع موجود به عمل آید .دراین مرحله معمولا” مسئولیت مدیریت سازمان این است که با ایجاد انگیزش لازم و فراهم کردن زمینه های مناسب ، افراد سازمانی را به درک نیاز به تحول و نیز یافتن راه حلهای نو برای رویاروئی با شکل ها و تنگناهای موجود تشویق کند و پشتیبانیهای لازم را فراهم سازد.
· مرحله دوم که به مرحله ”تغییر ” آوازه دارد مرحله ای است که طی آن با 
بهره گیری از روشها و فنون مناسب تغییر وتحول موردنیاز در زمینه های مربوط به وجود می آید وانسانهای سازمانی عملا”دراین تغییرها درگیر می شوند و رفتارنوین را یاد می گیرند.
· مرحله سوم که به مرحله ” بستن ” شهرت دارد مرحله ای است که در آن اطمینان حاصل می شود که تغییر های انجام شده نظم خود را به‌دست آورده و تغییرهای مربوط به طرز تلقی ، مهارتها ،دانش ، رفتار نوین در انسانها شکل گرفته و در حال تثبیت شدن است . مسأله مهمتر دراین مرحله این است که رفتا نوین به مرور زمان افول نکند که در جهت ممانعت از بروز اینچنین واقعه ای ، باید برنامه تقویت را به صورتی اثر بخش به اجرا درآورد.
الگوی مکعب یخی تغییر کرت لوین
کرت لوین (1950)، نوعی تئوری تغییر اجتماعی تدوین کرد که بر اساس آن نهادهای اجتماعی، محملی متوازن از نیروها (نیروهای سوق دهنده و نیروهای بازدارنده) در نظر گرفته می شوند.
بر اساس نظر وی، تعادل هنگامی برقرار است که مجموع نیروهای سوق دهنده مساوی با مجموع نیروهای بازدارنده باشد. شکل 1، وضعیت توازن نیروها (حالت تعادل) را نشان می دهد.
بر اساس الگوی کرت لوین،تغییر، مستلزم فعالیت جداگانه، شامل خروج از انجماد، حرکت و انجماد مجدد است. وضعیت تعادل را می توان با تضعیف نیروهای بازدارنده و یا با تشدید نیروهای سوق دهنده و یا هر دو، تغییر داد. اگر مدیریت سازمان از طریق افزایش نیروهای سوق دهنده، تولید و بازدهی را افزایش دهد، (مثلا با اعمال فشار مداوم روی کارکنان) در کوتاه مدت موفق می شود. اما هنگامی که مدیر کار را ترک می کند و فشار روی کارکنان کاهش می یابد، نیروهای بازدارنده افزایش و در نتیجه قدرت تولید دوباره کاهش می یابد. بنابر این در این حالت مدیر موفق، اما غیر اثربخش است. در مقابل اگر مدیریت تصمیم بگیرد که از طریق تضعیف نیروهای بازدارنده، تولید را افزایش دهد، (مثلاً آموزش کارکنان، و یا حل مسایل انگیرشی آنان) اگر چه ممکن در کوتاه مدت تولید و بازدهی کاهش یابد، اما در بلند مدت می تواند تولید و بازدهی را افزایش دهد. بنابراین مدیر، هم موفق و هم اثربخش است.
انتقادات زیادی بر الگو لوین وارد شده است. براساس نظر برخی از نظریه پردازان، الگو وی نوعی تئوری ثبات است تا تئوری تغییر، زیرا وی تغییر را به عنوان نوعی بی ثباتی زودگذر تعریف می‌کند. کنتر (1992)، الگو لوین را به علت برداشت ایستا و خطی کمی از تغییر، مورد انتقاد قرار می دهد.
منابع :
[ ۸ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ arash ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب
امکانات وب
Instagram

کمک به سازمان خيريه محک